شرح وظایف رئیس گروه نوسازی و تحول اداری

 • هماهنگی امور مرتبط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری.
 • تهیه گزارش‌های تحلیلی ادواری از اجرای برنامه های تحول اداری برای طرح در کمیته اصلاح ساختار، فرایندها و فناوری های مدیریتی.
 • پیگیری امور مربوط به تهیه برنامه جامع اصلاح نظام اداری استانداری، فرمانداریها و بخشداریها منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداری و ارایه گزارش از وضعیت اجرای برنامه اصلاح نظام اداری در استان.
 • مطالعه، بررسی و پیشنهاد برنامه های لازم برای ارتقاء بهره وری استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها.
 • مطالعه و تعیین شاخص‌های بهره وری و  اندازه گیری آنها و پیگیری امور مربوط به پیاده سازی آن در استانداری و واحدهای تابعه و اجرای طرح‌های ارتقا بهره‌وری.
 • بررسی و ارائه نظر کارشناسی در زمینه قوانین و مقررات و مباحث مربوط به بهره‌وری، اصلاح فرایندها، بهبود روشهای انجام کار، اصلاح نظام اداری، امور بودجه‌ای و سایر موارد مرتبط.
 •  تحلیل نتایج گزارش عملکرد سالیانه شاخص‌های بهره وری.
 • پیگیری و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی نظام پیشنهادهای استانداری و واحدهای تابعه.
 • پیگیری امور مرتبط با شرح وظایف پست‌های سازمانی و تشکیلات استانداری و واحدهای تابعه با هماهنگی واحد تخصصی ذیربط وزارت کشور.
 • پیگیری برای مستندسازی فرآیندهای انجام کار و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و بهبود روش‌های انجام کار. پیگیری به منظور تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها و روش‌های انجام کار در بخشهای مختلف عمومی و تخصصی استانداری و واحدهای تابعه با همکاری واحدهای ذیربط.
 • پیگیری امور مرتبط با دبیرخانه کمیته اصلاح ساختار، فرایندها و فناوری های مدیریتی در راستای شرح وظیفه.
 • تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات، همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.
 • انجام سایر امور محوله وفق مقررات.