شرح وطایف کارشناس بهره وری و تحول اداری

 • مکاتبه، پیگیری و اخذ نظر اعضای کارگروه توسعه مدیریت استانداری به منظور تهیه برنامه پیشنهادی و دستور کار برگزاری جلسات.
 • تهیه گزارش، مستندسازی و پیگیری مصوبات کارگروه توسعه مدیریت استانداری.
 • بررسی و پیگیری و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته اصلاح ساختار، فرایندها و فناوری های مدیریتی.
 • مکاتبه، پیگیری و اخذ نظر اعضای کمیته اصلاح ساختار، فرایندها و فناوری‌های مدیریتی و دفاتر ستادی و واحدهای تابعه استانداری به منظور تهیه برنامه پیشنهادی و دستور کار برگزاری جلسات.
 •   تهیه گزارش، مستندسازی و پیگیری مصوبات کمیته اصلاح ساختار، فرایندها و فناوری های مدیریتی.
 • تهیه گزارش‌های تحلیلی ادواری از اجرای برنامه‌های تحول اداری و میزان تحقق اهداف آن، برای طرح در کارگروه توسعه مدیریت استانداری.
 • مطالعه و پیشنهاد طرح ها و برنامه‌های خاص اصلاحات نظام اداری در چارچوب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های ابلاغی به مقام مافوق.
 • انجام امور مربوط به تهیه برنامه جامع اصلاح نظام اداری استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداری.
 • انجام مکاتبات لازم برای تهیه گزارش از وضعیت اجرای برنامه اصلاح نظام اداری در استان.
 • انجام امور مربوط به دبیرخانه نظام پیشنهادهای استانداری و واحدهای تابعه.
 • انجام فرایند دریافت، ثبت، رسیدگی و پذیرش یا رد پیشنهادها و پاسخ دادن به پیشنهاد دهندگان.
 • ارجاع طرح‌های پیشنهادی به افراد یا گروههای کارشناسی از طریق دبیرخانه نظام پیشنهادها در صورت لزوم.
 • ابلاغ مصوبات کمیته بررسی نظام پیشنهادها و پیگیری اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده در کمیته.
 • مطالعه، بررسی و پیشنهاد برنامه‌های لازم برای ارتقاء بهره‌وری استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها.
 • مطالعه و تعیین شاخص‌های بهره‌وری و اندازه‌گیری آنها در استانداری و واحدهای تابعه و اجرای طرح‌های ارتقای بهره‌وری مبتنی بر شاخص‌های مذکور.
 • تحلیل نتایج گزارش عملکرد سالیانه شاخص‌های بهره‌وری.
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات، همایشها و دوره های آموزشی مرتبط
 • انجام سایر امور محوله وفق مقررات.