شرح وظایف کارشناس بهبود روشها و فرایندها

  • شناسایی سیستم ها و روش‌های نوین سازمانی مرتبط با فعالیت‌های استانداری و واحدهای تابعه و پیگیری برای اخذ تاییدیه لازم برای پیاده‌سازی آنها در مجموعه.
  • مطالعه وظایف استانداری و احصاء خدمات دفاتر ستادی و واحدهای تابعه استانداری و بررسی تناسب و ارتباط آنها با ماموریت و اهداف دستگاه و اسناد بالادستی.
  • مستندسازی فرآیندهای انجام کار و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای بهبود روش‌ و اصلاح فرایندهای انجام کار در سطح استانداری و واحدهای تابعه و ارائه گزارش‌ها و نظرات کارشناسی.
  • بررسی سیستم ها و روش‌های انجام کار، فرایندهای سازمانی و ثبت گردش کار و نحوه انجام عملیات واحدهای ستادی و اجرایی به منظور بهینه‌سازی سیستم ها و بهبود روش‌های انجام کار.
  • عارضه یابی، بازنگری و مهندسی مجدد فرآیندهای کاری استانداری و واحدهای تابعه به صورت دوره‌ای و مستمر.
  • شناسایی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف روش‌های اجرائی و تهیه گزارش لازم به مقام مافوق.
  • پیگیری در خصوص تدوین استانداردهای انجام کار در مشاغل تخصصی و عمومی استانداری و واحدهای تابعه.
  • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات، همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.
  • انجام سایر امور محوله وفق مقررات.