شرح وظایف کارشناس تشکیلات

 • مطالعه مبانی قانونی، اهداف و تکالیف اساسی استانداری و واحدهای تابعه  و بررسی، گردآوری اطلاعات به منظور ارائه پیشنهادهای اصلاحی در زمینه ادغام، تفکیک یا انجام تغییرات ساختاری و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه اصلاح ساختار تشکیلاتی.
 • پیگیری امور مربوط به‌ دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با توجه به طرح ها و برنامه های تنظیمی استانداری و واحدهای تابعه.
 • بررسی مجموعه اهداف، وظایف و پست های سازمانی استانداری و واحدهای تابعه و تهیه گزارش‌های مورد نیاز.
 • بررسی تغییرات و اصلاحات ساختار سازمانی دستگاه در سقف پست‌های سازمانی مصوب و بر اساس ضوابط و معیارهای تشکیلاتی.
 • انجام بررسی و اقدام در زمینه تبدیل پست‌های ثابت به پست‌های موقت سازمانی و بالعکس مربوط به استانداری و واحدهای تابعه.
 • انجام اقدامات لازم در خصوص ایجاد پست‌های سازمانی با نام طبق ضوابط اعلام شده مربوط به استانداری و واحدهای تابعه.
 • بررسی درخواست‌های واحدهای مختلف استانداری در زمینه اصلاح ساختار تشکیلاتی و انجام اقدامات مقتضی.
 • اظهار نظر کارشناسی در واگذاری امور عمومی، خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی و پیگیری حذف پست‌های مربوط به فعالیت‌های مذکور.
 • انجام بررسی و اقدام در جهت به روز رسانی شرح وظایف پست‌های سازمانی و ساختار تشکیلاتی استانداری و فرمانداری‌ها از طریق دفتر تشکیلات و بهبود روش‌های وزارت کشور.
 • بررسی و پیگیری امور مرتبط با دبیرخانه کمیته اصلاح ساختار، فرایندها و فناوری های مدیریتی در راستای شرح وظیفه.
 • مطالعه و پیشنهاد برنامه‌های تشویقی و زمینه‌سازی آموزشی در راستای برانگیختن کارکنان به ارائه پیشنهادهای تحول آفرین.
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات، همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.
 •  انجام سایر امور محوله وفق مقررات.