معرفی مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

مهدی مکارمی 

 تحصیلات

– کارشناسی مدیریت فرهنگی برنامه ریزی فرهنگی

– کارشناسی ارشد جامعه شناسی

 سوابق کاری

– مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهر اهواز

– مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز

– مشاور فرهنگی اجتماعی شهردار اهواز

– مشاور اجتماعی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان

– دستیار اجتماعی و فرهنگی استاندار خوزستان

– مدیر عامل سازمان فرهنگی شهردار اهواز

– مدیر مسئول و سردبیر تحلیلی خبری زادبوم

 سوابق فرهنگی، علمی- پژوهشی 

– مدیر برگزیده شهرداری اهواز در سال ۹۰ و ۹۱

– برنده جایزه ویژه سال روابط عمومی ایران-۱۳۹۱

– رتبه دوم جشنواره مطبوعات کشور دوره یازدهم

– رتبه اول جشنواره مطبوعات کشور دوره دوازدهم

– نویسنده چند مقاله علمی- پژوهشی و علمی ترویجی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی