معرفی معاون آموزش و پژوهش دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری

      فریده مرادحسینی

تحصیلات

– کارشناس ارشد مدیریت دولتی

 سوابق کاری

  کارشناس حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری

  کارشناس حوزه امور اجتماعی و فرهنگی

– رئیس گروه استخدام

  رئیس گروه برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

  معاون آموزش و پژوهش دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

  نماینده کارگروه توسعه مدیریت استانداری و دستگاه های اجرایی استان

  عضو کمیته علمی هفته پژوهش و فناوری در سطح استان

 سوابق علمی- پژوهشی 

– همکاری در پروژه مطالعاتی توسعه اقتصادی استان

– همکاری در پروژه مطالعاتی طرح توانمندسازی کارشناسان استانداری

– همکاری در پروژه مطالعاتی تغییر ساختار استانداری و فرمانداری های تابعه

-همکاری در پروژه مطالعاتی بانک اطلاعات مدیران دستگاه های اجرایی

– تألیف کتاب جانشین پروری

– کارمند نمونه سال ۱۳۹۳