معرفی معاون برنامه ریزی بودجه و تحول اداری

                                                                                                                                                                    ولی یوسفی

تحصیلات: 

دانشجوی دکتری برنامه ریزی

سوابق کاری:

– مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه بنیاد مسکن خوزستان

–  قائم مقام بازسازی و نوسازی بنیاد مسکن استان

–  دبیر ستاد هماهنگی مدیران و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی

–  مسئولیت دبیرخانه پیگیری پروژه های سفر مقام معظم رهبری به استان خوزستان

– رئیس گروه اقتصاد در استانداری

– کارشناس معین بازسازی شهرستان خرمشهر

–  رئیس گروه بودجه و تشکیلات استانداری خوزستان 

–  عضو کارگروه توسعه مدیریت استانداری خوزستان