شرح وظایف کارشناس آموزش

 • نیازسنجی دوره های آموزشی کارکنان حوزه‌های مختلف استانداری و واحدهای تابعه در چارچوب ضوابط و سیاست‌های ابلاغی.
 • تهیه و تدوین برنامه ها و دوره های آموزشی کارکنان در چارچوب سیاست های ابلاغی و در سطوح مختلف سازمانی بر اساس نیازسنجی آموزشی.
 •  تهیه و تنظیم تقویم سالانه برای اجرای دوره های آموزشی و ارسال به حوزه‌های مختلف استانداری و واحدهای تابعه.
 • برگزاری جلسه توجیهی برای رابطین آموزشی حوزه‌های مختلف استانداری و واحدهای تابعه.
 •  بررسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح،  بهبود و بروز رسانی سرفصل دوره های آموزشی کارکنان.
 •  انجام امور مربوط به برگزاری و اجرای دوره های آموزشی مصوب.
 •  انجام امور مربوط به ثبت نام، تشکیل پرونده و برنامه ریزی آموزشی.
 •  ارزیابی و بررسی حضور و غیاب فراگیران و مدرسان دوره.
 •  انجام امور مربوط به آزمون های پایان دوره.
 •  تجزیه و تحلیل گزارش دوره های آموزشی و ارزیابی دوره‌ها و سنجش اثربخشی دوره ها.
 •  انجام امور مربوط به صدور گواهینامه دوره های آموزشی.
 •   حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی و آموزشی، تنظیم و به روزرسانی شناسنامه آموزشی کارکنان استانداری    و واحدهای تابعه برای ارزیابی و اظهارنظر در خصوص مزایای آموزشی.
 •   اقدام برای جذب استادان توانمند بومی و غیر بومی برای تدریس و ایجاد بانک اطلاعات مناسب در این    زمینه.
 •  مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات، همایشها و  دوره  های آموزشی مرتبط.
 •    انجام سایر امور محوله وفق مقررات.