شرح وظایف کارشناس بودجه

 • مطالعه و شناخت سیاست‌ها و نیازهای واقعی استانداری و واحدهای تابعه در انجام ماموریت‌های سازمانی و ارائه بودجه پیشنهادی بر اساس طرح‌ها و برنامه‌ها و اعتبارات درخواستی واحدها.
 • پیگیری ایجاد هماهنگی بین بودجه پیشنهادی و طرح‌ها و برنامه های مصوب استانداری و واحدهای تابعه.
 • بررسی اعتبارات هزینه ای درخواستی واحدها و ارائه نظر کارشناسی و لحاظ در بودجه پیشنهادی.
 •  تطبیق و رسیدگی به اعتبارات پیشنهادی استانداری اعم از اعتبارات جاری و عمرانی به منظور رعایت سیاست‌های ابلاغی و مصوب.
 • پیگیری و انجام امور مربوط به فرآیند تخصیص منابع، طبقه‌بندی هزینه‌ها و استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته در هنگام تهیه و تنظیم  بودجه سالانه استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.
 • مطالعه و ارزیابی منابع اعتباری و مالی استانداری و واحدهای تابعه و ارائه گزارش‌های لازم برای برنامه‌ریزی‌های آتی.
 • تجزیه و تحلیل و ارایه خلاصه اطلاعات مالی و گزارش های نهایی بودجه به مقام مافوق.
 • تکمیل فرم های پیشنهاد و تنظیم بودجه هزینه ای با نظارت مقام مافوق.
 • تنظیم پیش نویس موافقتنامه های هزینه، تملک دارایی‌های سرمایه ای و سایر موارد مشابه.
 • انجام کلیه امور مربوط به تنظیم و مبادله موافقتنامه بودجه استانداری و واحدهای تابعه در قالب برنامه ها، طرح ها، پروژه ها و فصول.
 • پیگیری تخصیص اعتبارات هزینه ای و ابلاغ آن به فرمانداری‌ها و اداره کل اداری و مالی جهت اجرا.
 •  جمع آوری اطلاعات برای تجزیه و تحلیل عملکرد  اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای.
 •  گردآوری اطلاعات و تکمیل سامانه بودجه‌ریزی عملیاتی.
 •  تهیه گزارش های لازم از نحوه اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی و تبیین مسایل و مشکلات اجرایی مربوطه.
 •  مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات، همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.
 • انجام سایر امور محوله وفق مقررات.