لیست فرایندهای استانداری به تفکیک حوزه ها

فرایندهای حوزه استاندار                                                            فرایندهای دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری                          فرایندهای دفتر امور روستایی و شوراها

فرایندهای اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل                                   فرایندهای دفتر امور اجتماعی و فرهنگی                                            فرایندهای اداره کل مدیریت بحران

فرایندهای دفتر امور بانوان و خانواده                                               فرایندهای دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی                                        فرایندهای دفتر هماهنگی امور اقتصادی

فرایندهای دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی                              فرایندهای اداره کل پدافند غیر عامل                                                فرایندهای دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

فرایندهای اداره کل حراست                                                       فرایندهای دفتر فنی، امورعمرانی حمل و نقل و ترافیک                               فرایندهای اداره کل اداری و مالی

فرایندهای هسته گزینش                                                          فرایندهای دفتر امور شهری و شوراها                                              فرایندهای دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

فرایندهای دبیرخانه تخلفات اداری                                                  فرایندهای مشترک                                                               فرایندهای مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت

 

 

 

 

 

381