کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات اقتصادی برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات اقتصادی به همت دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی ۲۴ ساعته که در سالن جلسات مدیریت بحران تشکیل گردید کارشناسان هماهنگی امور اقتصادی، برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و صنایع و معادن ستاد و فرمانداری های تابعه حضور داشتند.

174