کارگاه آموزشی مولفه های اجتماعی ارتقای سلامت برگزارشد

کارگاه آموزشی مولفه های اجتماعی ارتقای سلامت به همت دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری برگزار شد.

دراین کارگاه آموزشی ۲۴ ساعته کارشناسان امور بانوان وامور اجتماعی ستاد و فرمانداری های تابعه حضور داشتند.

175