کتاب سیل همدلی (مستندسازی دانش و تجارب مدیریتی سیلاب خوزستان) رونمایی می شود

کتاب سیل همدلی (مستندسازی دانش و تجارب مدیریتی سیلاب خوزستان) که به همت دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان تهیه گردیده است رونمایی می شود.

مهدی مکارمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان ضمن تشکر از دست اندرکاران تهیه و تدوین این کتاب با اشاره به محتوای ارزشمند کتاب سیل همدلی که ناظر به کشف، توسعه، ایجاد و بکارگیری دانش اندوخته در نزد مدیران و مسئولین بحران هاست، بر اهمیت و ضرورت مستندسازی تجارب مدیریتی بعنوان بخشی از فرایند مدیریت دانش که میتواند راهنما و درسنامه ای برای مواجهه با بحران ها و مخاطرات آتی باشد تاکید کرد.

351