جلسه کمیته علمی بررسی طرح پژوهشی استقرار سامانه مدیریت دانش تشکیل شد

جلسه کمیته علمی بررسی طرح پژوهشی استقرار سامانه مدیریت دانش در دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور مهدی مکارمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری تشکیل گردید، موضوع استقرار سامانه مدیریت دانش جهت گردآوری، ثبت و انتقال تجارب مدیران و کارکنان استانداری خوزستان و فرمانداری های تابعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

 

308