کتاب تجربه اربعین (مستندسازی دانش و تجارب مدیریتی راه‍پیمایی اربعین حسینی در استان خوزستان) رونمایی می شود

کتاب تجربه اربعین (مستندسازی دانش و تجارب مدیریتی راه‍پیمایی اربعین حسینی در استان خوزستان) که به همت دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان تهیه گردیده است رونمایی می شود.

این کتاب با هدف احصا تجارب مدیران ستاد ویژه اربعین حسینی استان خوزستان وبه منظور مستندسازی تجاربیات و دانش مدیریتی اعضای آن جمع آوری و تدوین شده است.

136