جلسات هم اندیشی، پیرامون برنامه های آموزشی و پژوهشی سال ۱۴۰۰ استانداری برگزار شد

جلسات هم اندیشی پیرامون برنامه های آموزشی و پژوهشی سال ۱۴۰۰ استانداری و فرمانداری های تابعه برگزار شد.

دراین نشست ها که در روزهای مختلف و در دفتر معاون سیاسی اجتماعی استاندار و نیز دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری انجام گردید موضوع برنامه های آموزشی و پژوهشی سال ۱۴۰۰ استانداری و فرمانداری های تابعه مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در همین راستا نجاتی معاون سیاسی اجتماعی استاندار با توجه به اهمیت آموزش و توانمدسازی کارکنان بر آموزش  قبل از انتصاب و حین انتصاب فرمانداران و بخشداران مطابق با سرفصل ها و عناوین آموزش کاربردی تاکید کرد.

محمد حری مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری نیز ضمن تشریح برنامه های آموزشی و پزوهشی این دفتر در خصوص ضرورت اثربخشی و ارزیابی دوره های آموزشی و ارتقای سطح کیفی آموزش سایر کارکنان با همکاری و تعامل واحدهای تخصصی ستاد استانداری مطالبی را ارائه نمودند.

لازم به ذکر است این سلسله نشست ها با حضور مدیران کل انتظامی و مرزی، سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری و امنیتی برگزار گردید.

97