آغاز پروژه مستندسازی و استخراج دانش در استانداری خوزستان

مدیر کل برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری استانداری با اعلام این خبر گفت: از آنجائیکه بارزترین بخش سرمایه های نامشهود سازمانها در تجربیات مدیران و کارکنان مستتر است و با توجه به اهمیت استخراج ، حفظ و به اشتراک گذاری تجارب و درس آموخته های خبرگان و جلوگیری از خطاهای گذشته و فراهم آوردن امکان بهره گیری از تجارب نخبگان، پروژه مستندسازی و استخراج دانش برای کارکنان استانداری تعریف و اجرایی گردید.

حری در ادامه خاطر نشان کرد: در فاز اول این پروژه ۷۵ نفر از نخبگان و بازنشستگان استانداری با توجه به شاخص های تعیین شده بررسی و جهت انجام مصاحبه شناسایی شده اند.

مدیر کل دفتربرنامه ریزی، بودجه و تحول اداری افزو‌د؛ برای اجرای این پروژه از تکنیکهای مختلفی نظیر مصاحبه، پرسشنامه ساختار یافته و بازنگری پس از اقدام استفاده می شود.

80