جلسه کمیته آموزش و پژوهش استانداری برگزار شد

جلسه کمیته آموزش و پژوهش ذیل کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان تشکیل شد

در این جلسه که به منظور تصمیم سازی و بررسی عناوین و اولویت های پژوهشی مورد نیاز و همچنین تدوین برنامه کاری کمیته آموزش و پژوهش در سال ۱۴۰۰ تشکیل گردید، حری مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری، معاونین پژوهشی دانشگاه شهید چمران و سایر ذستگاه های اجرایی، دانشگاهی و مراکز علمی و تحقیقاتی استان حضور داشتند.

74