جلسه بررسی نرم افزار مدیریت دانش استانداری خوزستان تشکیل شد

جلسه بررسی نحوه استقرار و چگونگی عملکرد نرم افزار مدیریت دانش استانداری خوزستان تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور حری مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری، مراد حسینی معاون آموزش و پژوهش و پژوهشگران طرح مستند سازی تجربیات کارکنان استانداری خوزستان تشکیل شد موضوع چگونگی استقرار و نحوه عملکرد نرم افزار مدیریت دانش در استانداری خوزستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

28