1398/06/25
مدیر کل برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری

 مهدی مکارمی                                                                              

مدیر کل برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

 تحصیلات

- کارشناسی مدیریت فرهنگی برنامه ریزی فرهنگی

- کارشناسی ارشد جامعه شناسی

 سوابق کاری

- مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهر اهواز

- مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز

- مشاور فرهنگی اجتماعی شهردار اهواز

- مشاور اجتماعی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان

- دستیار اجتماعی و فرهنگی استاندار خوزستان

- مدیر عامل سازمان فرهنگی شهردار اهواز

- مدیر مسئول و سردبیر تحلیلی خبری زادبوم

 سوابق فرهنگی، علمی- پژوهشی 

- مدیر برگزیده شهرداری اهواز در سال 90 و 91

- برنده جایزه ویژه سال روابط عمومی ایران-1391

- رتبه دوم جشنواره مطبوعات کشور دوره یازدهم

- رتبه اول جشنواره مطبوعات کشور دوره دوازدهم

- نویسنده چند مقاله علمی- پژوهشی و علمی ترویجی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی