1398/06/25
معرفی معاون آموزش و پژوهش

فریده مرادحسینی                                                                           

معاون آموزش و پژوهش دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

 تحصیلات

- کارشناس ارشد مدیریت دولتی

 سوابق کاری

-  کارشناس حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری

-  کارشناس حوزه امور اجتماعی و فرهنگی

- رئیس گروه استخدام

-  رئیس گروه برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

-  معاون آموزش و پژوهش دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

-  نماینده کارگروه توسعه مدیریت استانداری و دستگاه های اجرایی استان

-  عضو کمیته علمی هفته پژوهش و فناوری در سطح استان

 سوابق علمی- پژوهشی 

- همکاری در پروژه مطالعاتی توسعه اقتصادی استان

- همکاری در پروژه مطالعاتی طرح توانمندسازی کارشناسان استانداری

- همکاری در پروژه مطالعاتی تغییر ساختار استانداری و فرمانداری های تابعه

-همکاری در پروژه مطالعاتی بانک اطلاعات مدیران دستگاه های اجرایی

- تألیف کتاب جانشین پروری

- کارمند نمونه سال 1393