1398/06/25
شرح وظایف معاون آموزش و پژوهش

·         نیازسنجی و تدوین برنامه‌های آموزشی مربوط به استانداری و واحدهای سازمانی تابعه بر اساس سیاست‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های ابلاغی مصوب.

·            هماهنگی و نظارت بر انجام کلیه فرآیندهای اجرایی دوره‌های آموزشی (ارزيابي دوره‌هاي آموزشي،  صدور گواهينامه دوره‌ها، تنظيم شناسنامه آموزشی، تجزیه و تحلیل گزارش های عملکرد آموزشی)  استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.

·          هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت برای مدیران و کارشناسان و کارکنان استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.

·              پیشنهاد برنامه های مناسب برای اصلاح و بهبود دوره‌های آموزشی.

·             هماهنگی برای حسن اجرا و نظارت بر عملكرد و اثربخشی دوره‌هاي آموزشي استانداري و واحدهاي تابعه.

·         هماهنگی و نظارت بر انجام کلیه فرآیندهای اجرایی پژوهش‌های کاربردی (احصای نیازها و اولویت‌های پژوهشی، بانک اطلاعات از نتایج پژوهشی و انتشار یافته‌ها) استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.

·             هماهنگی و نظارت بر اجرای نظام مديريت دانش در استانداري و واحدهاي تابعه.

·          هماهنگی و نظارت بر فرایند انجام كليه امور پژوهشي و مطالعاتي استانداري و واحدهاي تابعه اعم از تعيين اولويت‌ها و نيازهاي پژوهشي و تامین اعتبارات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مبادی ذیربط.

·              نظارت بر روند انعقاد و اجرای تفاهمنامه‌های علمی بین استانداری و سایر سازمان‌ها و نهادها.

·              ارائه مشاوره به مديركل و تصمیم‌سازی در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف دفتر، به ویژه در در زمینه شرح وظایف مربوطه.

·           سازماندهي فعاليتهاي مربوط به تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت ها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي و نظارت بر حسن اجراي كليه امور و ارائه راهنمايي هاي لازم در موارد ضروري

·          مطالعه و بررسي قوانين ومقررات، ارائه گزارشهاي لازم، بيان نظرات كارشناسي، شركت در جلسات، همايشها و دوره هاي آموزشي مرتبط.

·             تقسيم كار و نظارت برانجام وظايف محوله به كاركنان و ارائه راهنمايي هاي لازم به آنان.‏

·               انجام ساير امور محوله از سوي مدير در صورت عدم حضور ايشان.