1398/06/25
شرح وظایف کارشناس پژوهش
 •    احصای نیازهای پژوهشی حوزه‌های مختلف استانداری و واحدهای تابعه در چارچوب سیاست‌های پژوهشی و خط‌مشی‌ها و برنامه‌های مصوب.
 •   جمع بندی، تدوین و انتشار نیازهای پژوهشی استانداری و واحدهای تابعه به منظور ایجاد تعامل با  دانشگاهها و مراکز پژوهشی.
 •   همکاری در برگزاری دوره های آموزشی پژوهش محور برای کارکنان استانداری و واحدهای تابعه.
 •   تهیه گزارشات طرح‌های پژوهشی اجرا شده در حوزه‌های مختلف استانداری و واحدهای تابعه.
 •   تهيه گزارشات لازم از مشكلات و موانع اجرایی طرح هاي پژوهشي.
 •  طبقه بندی و نگهداری اسناد و سوابق پژوهش های اجرا شده در حوزه‌های مختلف استانداری و  واحدهای تابعه.
 •   تهیه گزارش عملکرد پژوهشی استانداری و واحدهای تابعه و ارسال به مراجع ذیربط.
 •   مطالعه و پیشنهاد برنامه‌های تشویقی و زمینه‌سازی انجام پژوهش در راستای برانگیختن کارکنان به ارائه پیشنهادهای تحول آفرین.
 •   همکاری در اجرای نظام مدیریت دانش در استانداری و واحدهای تابعه.
 •   انجام امور مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان.
 •   انجام امور مربوط به هفته پژوهش و فناوری و سایر برنامه های مرتبط با پژوهش.
 •  تهیه و بروزرسانی شناسنامه پژوهشی، بانک اطلاعات پژوهشی و محققان و پژوهشگران استانداری و   واحدهای تابعه.
 •  مطالعه و بررسي قوانين و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات كارشناسي و شركت در جلسات، همايشها و دوره  هاي آموزشي مرتبط.
 •  انجام ساير امور محوله وفق مقررات.