1398/06/25
شرح وظایف رئیس گروه نوسازی و تحول اداری
 •   هماهنگي امور مرتبط با دبيرخانه کارگروه توسعه مديريت استانداري.
 •  تهیه گزارش‌های تحلیلی ادواری از اجرای برنامه هاي تحول اداري برای طرح در كميته اصلاح          ساختار، فرايندها و فناوري هاي مديريتي.
 •  پیگیری امور مربوط به تهيه برنامه جامع اصلاح نظام اداري استانداري، فرمانداريها و بخشداريها منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداري و ارايه گزارش از وضعیت اجرای برنامه اصلاح نظام اداری در استان.
 •  مطالعه، بررسی و پیشنهاد برنامه های لازم برای ارتقاء بهره وری استانداري، فرمانداري ها و بخشداري ها.
 •  مطالعه و تعيين شاخص‌هاي بهره وري و  اندازه گيري آنها و پيگيري امور مربوط به پياده سازي آن در استانداري و واحدهاي تابعه و اجراي طرح‌هاي ارتقا بهره‌وري.
 •  بررسی و ارائه نظر کارشناسی در زمينه قوانین و مقررات و مباحث مربوط به بهره‌وري، اصلاح فرايندها، بهبود روشهاي انجام كار، اصلاح نظام اداري، امور بودجه‌ای و سایر موارد مرتبط.
 •  تحليل نتايج گزارش عملكرد ساليانه شاخص‌هاي بهره وري.
 • پیگیری و نظارت بر انجام كليه امور مرتبط با دبيرخانه كميته بررسي نظام پيشنهادهای استانداري و واحدهاي تابعه.
 •  پیگیری امور مرتبط با شرح وظایف پست‌های سازمانی و تشكيلات استانداري و واحدهاي تابعه با هماهنگي واحد تخصصي ذيربط وزارت كشور.
 • پیگیری برای مستندسازی فرآیندهای انجام کار و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و بهبود روش‌های انجام کار. پیگیری به منظور تهيه و تنظيم دستورالعمل‌ها و روش‌های انجام كار در بخشهاي مختلف عمومي و تخصصي استانداري و واحدهاي تابعه با همكاري واحدهاي ذيربط.
 •  پیگیری امور مرتبط با دبيرخانه كميته اصلاح ساختار، فرايندها و فناوري هاي مديريتي در راستای شرح وظیفه.
 • تقسيم وظايف و ارجاع امور بين كاركنان و نظارت بر حسن اجرا.
 •  مطالعه و بررسي قوانين و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات كارشناسي و شركت در جلسات، همايشها و دوره هاي آموزشي مرتبط.
 • انجام ساير امور محوله وفق مقررات.