1398/06/25
شرح وطایف کارشناس بهره وری و تحول اداری
 •     مکاتبه، پیگیری و اخذ نظر اعضای کارگروه توسعه مديريت استانداري به منظور تهیه برنامه پیشنهادی و دستور کار برگزاری جلسات.
 •      تهیه گزارش، مستندسازی و پیگیری مصوبات كارگروه توسعه مديريت استانداري.
 •    بررسی و پیگیری و انجام كليه امور مرتبط با دبيرخانه كميته اصلاح ساختار، فرايندها و فناوري هاي مديريتي.
 •    مکاتبه، پیگیری و اخذ نظر اعضای كميته اصلاح ساختار، فرايندها و فناوري‌هاي مديريتي و دفاتر ستادی و واحدهای تابعه استانداری به منظور تهیه برنامه پیشنهادی و دستور کار برگزاری جلسات.
 •      تهیه گزارش، مستندسازی و پیگیری مصوبات كميته اصلاح ساختار، فرايندها و فناوري هاي مديريتي.
 •     تهیه گزارش‌های تحلیلی ادواری از اجراي برنامه‌هاي تحول اداري و میزان تحقق اهداف آن، برای طرح در کارگروه توسعه مدیریت استانداری.
 •     مطالعه و پیشنهاد طرح ها و برنامه‌های خاص اصلاحات نظام اداری در چارچوب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های ابلاغی به مقام مافوق.
 •    انجام امور مربوط به تهيه برنامه جامع اصلاح نظام اداري استانداري، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداري.
 •   انجام مکاتبات لازم برای تهیه گزارش از وضعیت اجرای برنامه اصلاح نظام اداری در استان.
 •    انجام امور مربوط به دبیرخانه نظام پیشنهادهای استانداری و واحدهای تابعه.
 •   انجام فرایند دریافت، ثبت، رسیدگی و پذیرش یا رد پیشنهادها و پاسخ دادن به پیشنهاد دهندگان.
 •   ارجاع طرح‌هاي پيشنهادي به افراد يا گروههاي كارشناسي از طريق دبيرخانه نظام پيشنهادها در صورت لزوم.
 •    ابلاغ مصوبات كميته بررسي نظام پيشنهادها و پیگیری اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده در کمیته.
 •    مطالعه، بررسی و پیشنهاد برنامه‌های لازم برای ارتقاء بهره‌وری استانداري، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها.
 •    مطالعه و تعيين شاخص‌هاي بهره‌وري و اندازه‌گيري آنها در استانداري و واحدهاي تابعه و اجراي طرح‌هاي ارتقای بهره‌وري مبتنی بر شاخص‌های مذکور.
 •    تحليل نتايج گزارش عملكرد ساليانه شاخص‌هاي بهره‌وري.
 •   مطالعه و بررسي قوانين و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات كارشناسي و شركت در جلسات، همايشها و دوره هاي آموزشي مرتبط
 • انجام ساير امور محوله وفق مقررات.